Blidscap VZW

Creatief atelier… Omdat creativiteit belangrijker is dan steriel vakmanschap

Terug

Zaalverhuur

Blidscap biedt de mogelijkheid om zalen te huren voor o.a. privé-feestjes of vergaderingen.

Niet alleen onze leden, maar ook externen kunnen hiervan gebruik maken. 

Bestek en percolator kunnen bijkomend gehuurd worden

Voor alle inlichtingen kan je terecht bij Rita Van Den Bergh, 0499/23.08.13 

Prijs per dag : 120€                 Huur bestek : 30€                     Waarborg : 150€

Leden krijgen korting       

Reglement betreffende het ter beschikking stellen van lokalen voor niet-Blidscap activiteiten


Art 1. De lokalen, bar, luifel en de grote zaal kunnen als ze niet gebruikt worden voor de normale activiteiten, verhuurd worden aan leden en aan niet leden van de vereniging.


Art 2. De lokalen kunnen slechts gehuurd worden voor evenementen in familiaal verband (geen fuiven) voor vergaderingen of voor workshops die het stimuleren van ambachten nastreven. De bekendmaking van de activiteiten waarvoor de zaal wordt gehuurd, dienen naar buiten uit een neutraal karakter uit te stralen op politiek, religieus of filosofisch vlak.


Art 3. De verhuring gebeurt per halve dag.

    

Art 4. De aanvragen dienen te gebeuren door een natuurlijk persoon die de verantwoordelijkheid voor het gebeuren draagt. Verder zijn alle deelnemers aan het evenement/vergadering hoofdelijk verantwoordelijk voor de kosten/schade van het evenement.


Art 5. Alle aanvragen dienen tijdig aan de vzw worden overgemaakt. Ze worden behandeld door het bestuursorgaan. Deze bepaalt de modaliteiten waartegen de lokalen worden verhuurd, de hoogte van de huurprijs en de hoogte van de borg. Tegen de beslissingen van het bestuursorgaan is geen verhaal mogelijk. Leden van Blidscap hebben voorrang op niet leden. Het bestuursorgaan deelt zo snel als mogelijk hun beslissing mee aan de aanvrager. ‘Externe’ workshops die het stimuleren van ambachten nastreven, kunnen tijdelijk beschouwd worden als een interne atelierwerking.  


Art 6. Voor het gebruik van de zaal wordt steeds een vergoeding gevraagd. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het bestuursorgaan. Er dient tevens een voldoende hoge borg ter beschikking gesteld te worden voor eventuele schade en eindreiniging. Het bestuursorgaan bepaalt de hoogte van de borg rekening houdende met het evenement.


Art 7. In de huurprijs is het gebruik van de zaal of lokaal, eventuele verwarming, water en elektriciteit inbegrepen alsook het gebruik van de bar. Dranken zijn niet in de huurprijs inbegrepen.


Art 8. Indien nodig kunnen tevens bestek, borden, servies, glazen, koffiezet, waterkoker enz… worden gehuurd. De tarieven en de eventuele vervangwaarde bij schade hiervoor worden bepaald door het bestuursorgaan.


Art 9. Er dient steeds een huurovereenkomst te worden afsloten. Deze overeenkomst, waarvan een voorbeeld in bijlage, dient ten minste 10 dagen voor het evenement ondertekend te worden.


Art 10. De huurprijs dient ten minste 10 dagen voor het evenement gestort te worden op de rekening van Blidscap vzw anders vervalt de reservatie. De reservatie kan 2 maanden voor het evenement kosteloos worden geannuleerd. De borg dient overhandigd aan de verantwoordelijke voor het verhuur, voorafgaand aan het overhandigen van een sleutel. Het gehuurde wordt slechts ter beschikking gesteld na het ontvangen van huur en borg. Dit betekent dat het niet tijdig betalen van huur en borg de zaal niet ter beschikking zal worden gesteld.


Art 11. Blidscap vzw zal de borg na nazicht van hun lokalen terug geven na aftrek van eventuele schade. Indien de gebruikte lokalen, zaal of sanitair en eventueel gehuurde materialen zoals borden, bestek enz.., niet voldoende rein worden achtergelaten zal er minimaal 50€ van de borg worden ingehouden voor de eindreiniging.


Art 12. Afval dient door de huurder te worden meegenomen. 


Art 13. De lokalen dienen de dag na het evenement gereinigd om 12u00 terug ter beschikking te zijn van Blidscap vzw.


Art 14. De huurder dient de gehuurde lokalen, aanhorigheden en inhoud ervan te gebruiken als een goed huisvader. Eventuele schade aangericht tijdens het evenement dient spontaan en zo spoedig mogelijk gemeld te worden.


Art 15. De huurder dient er voor te zorgen dat tijdens zijn activiteit geen enkele overlast zal berokkend worden.


Art 16. BBQ mag uitsluitend buiten gebeuren. Dit dient in verband met onze verzekering in de aanvraag vermeld te worden.


Art 17. De uitgangen, trap en nooduitgangen dienen steeds vrij en toegankelijk te blijven.



Formulier aanvraag gebruik lokalen